Go to oreo ?

When releaed oreo version push to nokia 2 ?