سلام تداخل برق در گوشی نوکیا 2.1

لام گوشی نوکیا من بشدت پرتاب برق دارد و همچنین در محیط زیست این روند به شدت افزایش می یابد SOS⚡⚡ حقوق بلاثی SOS به شدت در اتومبیل در هنگام رانندگی و گرم شدن اتومبیل زیر

سلام تداخل برق در گوشی نوکیا 2.1

Omid Navaxeh Omid Navaxeh
✭✭  /  edited July 2019
لام گوشی نوکیا من بشدت پرتاب برق دارد و همچنین در محیط زیست این روند به شدت افزایش می یابد SOS⚡⚡ حقوق بلاثی SOS به شدت در اتومبیل در هنگام رانندگی و گرم شدن اتومبیل زیر

Answers

Sign In or Register to comment.