Nokia 8.1 lên Android 10 mất tính năng nhận diện khuôn mặt !?

Tính năng nhận diện khuôn mặt rất tiện lợi và thảo tác nhanh chóng,lên Android 10 mất đi tính năng này,không biết là Nokia bỏ tính năng này hay là tạm thời chưa cập nhật !?

Nokia 8.1 lên Android 10 mất tính năng nhận diện khuôn mặt !?

vonam411 vonam411
✭✭  / 
Tính năng nhận diện khuôn mặt rất tiện lợi và thảo tác nhanh chóng,lên Android 10 mất đi tính năng này,không biết là Nokia bỏ tính năng này hay là tạm thời chưa cập nhật !?
Sign In or Register to comment.