The community forum

Join the conversation

Can we get android p in September?

Today is September 27. But our phone still running on Android 8 Can we get android 9 i September according to promise?

2 people have this question
1 Comment

chậm vài hôm sang đầu tháng 10/2018 để được bản ổn định và mượt mà thì ok. còn hơn nhận bản trong tháng 9 mà lỗi xong lại phải chờ sửa lỗi và cập nhật tiếp sao . lỗi thì ai sài được xung phong lên đi ??? . đợi chờ là hạnh phúc 
Login to post a comment